sahypa_head_bg

Biz hakda

Biz kim

“BRIGHT MARK” döwrebap, çalt ösýän kompaniýa, agaç işläp bejermek bazarynda öňdebaryjy üpjün edijileriň biridir.Biz ýokary hilli faner we şuňa meňzeş agaç önümlerini öndürýäris.BRIGHT MARK®, BMPLY®, BMPLEX®, BPLEX® we ş.m. markalarymyz.

Guruldy

“BRIGHT MARK” 1997-nji ýylda döredildi.

Zawod meýdany

Zawod häzirki wagtda 60,000 m tutýar2.

Işgärler

Işgärler köpeldi
300-e çenli.

Dolandyryş

Dolanyşyk gazanyldy
50 million.

biziň güýjümiz

Güýçlerimiz

Öň “Xuzhou Bright Wood” ady bilen tanalýan “BRIGHT MARK” 1997-nji ýylda Sýuçhouou şäherindäki kiçi fabrigiň 12 işgäri bilen döredildi.Ilkinji el gyzgyn metbugat we çäge maşynyny satyn almazdan ozal, tirýek şkafynyň işiniň ilkinji ýyllarynda.Yzygiderli ösüş we ösüş arkaly bu iş ahyrsoňy 2005-nji ýylda daşary ýurt bazaryna geçdi. Bu wagta çenli zawodyň göwrümi 20,000 metre ýetdi22005-nji ýylda haryt dolanyşygy 5 milliona ýetdi. Geljekdäki ösüş, köpelýän daşary ýurt bazarymyzy goldamak üçin Pizhou şäherinden ýer almaga mümkinçilik berdi.Gurluşyk 2016-njy ýylda tamamlandy we kompaniýa bu sahypada mundan beýläk-de ösmegini dowam etdirýär.Zawod häzirki wagtda 60,000 m tutýar2işgärler 300-e ýetdi we haryt dolanyşygy 50 milliona ýetdi.

Biziň bazarymyz

Birki, ewkalipt, tirýek we sosna çig malynyň iň oňat aýratynlyklaryndan, häzirki zaman önümçilik usullarymyzdan we gowy taýýarlanan toparlardan peýdalanyp, senagat gurluşygy, jaý gurluşygy, maşyn gurluşygy boýunça hyzmatdaşlarymyza agyr we ekologiki çözgütleri hödürläp bileris. , mebel öndürmek, ulag we beýleki köp sanly pudak.Önümlerimiz esasan Europeewropa, Afrika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika eksport edilýär we hili we bäsdeşlik bahalary sebäpli ýokary baha berilýär.Faneriň ýyllyk kuwwaty 240,000m3, 50-den gowrak ýurt eksport edýär.

6f96ffc8
img hakda

Näme üçin bizi saýlamaly?

Üstünligimiz, hil we üznüksiz iş we önüm täzeligi baradaky tutanýerliligimiziň gönüden-göni netijesidir.Has oňat ýol tapmak üçin synag geçirmäge synanyşýarys we her bir müşderiniň isleglerine doly jogap bermek biziň esasy maksadymyz.Şonuň üçin önümi sarp edijiniň häsiýetleriniň kämilliginden, hyzmaty optimizasiýa etmekden we alyjylar bilen özara gatnaşykdan ýokary işleýäris.Iň soňky maglumat tehnologiýalary we kompýuter ulgamlarynda dowam edýän ösüşler hyzmaty gowulandyrmak we müşderileriň talaplaryna operatiw reaksiýa üçin işe girizildi.Çig mal we ýokary öndürijilikli eşik üpjün edijilerine berk haýyşlar ýokary hilli önümçiligi kepillendirýär we müşderileriň sargytlaryny wagtynda ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Biz bilen habarlaşyň

Bazara elmydama ýakyndan gözegçilik edýäris we önümlerimiziň giň görnüşleriniň elmydama zerur spesifikasiýada elýeterli bolmagyny üpjün edýäris.Mundan başga-da, müşderilerimiziň iň soňky bazar täzeliklerinden hemişe peýdalanmagyny üpjün etmek üçin täze önümleriň görnüşlerini bazara yzygiderli getirýäris.