sahypa_head_bg

“BRIGHT MARK Combi” söwda kontrplak

Gysga düşündiriş:

FSC kepillendirilen täjirçilik kontrplak Poplar / Ewkalipt Combi kontrplak, tirýek we ewkalipt şkaflarynyň garyndysyndan öndürilen ýerli faneriň ösen görnüşidir.Ewkaliptiň goşulmagy, çeýeligi üpjün edýän has berk we güýçli paneli döredýär.Bu tygşytly bahada binalarda gurluş taýdan ulanmak üçin kontrplak talap edýän müşderiler üçin niýetlenendir, ýöne awtoulag asty we beýleki ulag enjamlary üçin amatly.Damper şertlerinde wagtlaýyn ulanylyp bilner.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

- Çäklendirilen häsiýetli ykdysady önüm

-Binalarda gurluş taýdan ulanmak üçin amatly

- Diňe gury içki şertleri hemişelik ulanmak üçin amatly

- Çalt gurnamak we aňsat işlemek

- Beýleki materiallar bilen utgaşmagyň mümkinçiligi

- Galyňlygyň we ululygyň giň dürlüligi

- Has gowy egilmek güýji

- Çeýe garyşyk we ewkaliptiň paýyny tehniki talaplara laýyklykda garyşdyryň

Goýmalar

Gämi gurluşygy,

- Içki diwary berkitmek

- Gurluşyk we gurluşyk

Awtoulag asty

- Tagtalar

-Mebel

- Gaplamak üçin gaplar

- Penjireleriň wagtlaýyn oturylyşy

Aýratynlyklary

Ölçegleri, mm 1220x2440,1250x2500,1220x2500
Galyňlygy, mm 2-30
Faceerüsti görnüşi gaýa, sosna, bingtangor, okoume, sapele, dub, kül we ş.m.
Esasy ewkalipt garyndysy
Ueelim Talap boýunça E0, E1, E2, CARB
Suw garşylygy beýik
Dykyzlygy, kg / m3 530-580
Çyglylyk,% 5-14
Şahadatnama EN 13986, EN 314, EN 635, EN 636, ISO 12465, KS 301 we ş.m.

Güýç görkezijileri

Ahyrky statiki egilme güýji, min Mpa ýüz şkaflarynyň dänesi boýunça 60
ýüz şkaflarynyň dänesine garşy 30
Statiki egilmek çeýeligi moduly, min Mpa däne boýunda 6000
däne garşy 3000

Pleýleriň sany we çydamlylyk

Galyňlygy (mm) Plýuslaryň sany Galyňlyga çydamlylyk
2 3 +/- 0.2
3 3/5 +/- 0.2
4 3/5 +/- 0.2
5 5 +/- 0.2
6 5 +/- 0.5
9 7 +/- 0.5
12 9 +/- 0.5
15 11 +/- 0.5
18 13 +/- 0.5
21 15 +/- 0.5
24 17 +/- 0.5
27 19 +/- 0.5
30 21 +/- 0.5

Näme üçin bizi saýlamaly?

Önümlerimiziň hiline we bäsdeşlik satuw bahalaryna kepil geçip bileris.Dünýäniň dürli künjeginden potensial müşderileri, guramalary, birleşikleri we hyzmatdaşlary biziň bilen habarlaşmak we özara bähbit üçin hyzmatdaşlygy haýyş etmek üçin mähirli garşylaýarys.

Size iň gowy hyzmatlar we harytlar bilen üpjün etmek üçin elimizden gelenini ederis.Biziň işimiz, önümlerimiz we çözgütlerimiz bilen gyzyklanýan wagtyňyz bize e-poçta ibermegiňizi ýa-da tiz jaň etmegiňizi haýyş edýäris.Önümlerimiz we kompaniýalarymyz hakda has giňişleýin öwrenmek üçin zawodymyza baryp bilersiňiz.Adatça, biziň bilen işewür gatnaşyk gurmak üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen myhmanlary kompaniýamyza garşy alýarys.


  • Öňki:
  • Indiki: