sahypa_head_bg

“BRIGHT MARK Combi” filmi kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy

Gysga düşündiriş:

FSC kepillendirilen film kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolan Poplar / Ewkalipt Combi kontrplak, tirýek we ewkalipt şkaflarynyň garyndysyndan öndürilen ýerli faneriň ösen görnüşidir.Ewkalipt FFP bilen tirýek FFP arasynda öndürijilik we baha.Ewkalipt gatlaklarynyň çeýe ýerleşdirilmegi ony bazarda gaty meşhur edýär. Ewkaliptiň goşulmagy çeýeligi üpjün edýän has berk we güýçli paneli döredýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

- ýokary suwa garşylyk

- çyglylyga, temperaturanyň üýtgemegine, himiki serişdelere we ýuwujy serişdelere çydamly

gaty berk geýmek we çydamlylyk

- ertirlik gurnamak we aňsat işlemek

- beýleki materiallar bilen utgaşmagyň mümkinçiligi

- galyňlygyň we ululygyň dürli dürlüligi

çüýremegine we kömelek ýokançlygyna garşylyk

- Has gowy egilmek güýji

- Çeýe garyşyk we ewkaliptiň paýyny tehniki talaplara laýyklykda garyşdyryň

Goýmalar

Beton görnüşi

Ulag ulaglary

Konteýner pollar

Mebel

Galyplar

Aýratynlyklary

Ölçegleri, mm 1220x2440, 1250x2500, 1220x2500
Galyňlygy, mm 6, 8, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35
Faceerüsti görnüşi tekiz / tekiz (F / F)
Filmiň reňki goňur, gara, gyzyl
Filmiň dykyzlygy, g / m2 180
Esasy ewkalipt tirýek bilen garylýar
Ueelim melamin WBP
Formaldegid zyňyndy synpy E1
Suw garşylygy beýik
Dykyzlygy, kg / m3 530-580
Çyglylyk,% 5-14
Gyrasy möhürlemek akril esasly suwa çydamly boýag
Şahadatnama EN 13986, EN 314, EN 635, EN 636, ISO 12465, KS 301 we ş.m.

Güýç görkezijileri

Ahyrky statiki egilme güýji, min Mpa ýüz şkaflarynyň dänesi boýunça 60
ýüz şkaflarynyň dänesine garşy 30
Statiki egilmek çeýeligi moduly, min Mpa däne boýunda 6000
däne garşy 3000

Pleýleriň sany we çydamlylyk

Galyňlygy (mm) Plýuslaryň sany Galyňlyga çydamlylyk
6 5 + 0.4 / -0.5
8 6/7 + 0.4 / -0.5
9 7 + 0.4 / -0.6
12 9 + 0.5 / -0.7
15 11 + 0.6 / -0.8
18 13 + 0.6 / -0.8
21 15 + 0.8 / -1.0
24 17 + 0.9 / -1.1
27 19 + 1.0 / -1.2
30 21 + 1.1 / -1.3
35 25 + 1.1 / -1.5

Näme üçin bizi saýlamaly?

Müşderileriň garaşylýandan has kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin müşderilere marketing, satuw, dizaýn, önümçilik, hil gözegçiligi, gaplamak, ammar we logistika ýaly iň oňat umumy hyzmaty hödürlemek üçin güýçli toparymyz bar.Zawod köp ýyllaryň dowamynda hytaý terak gaplaýyş fanerasynyň gyzgyn satyjysy bolup, köp sanly kärhana ulanyjylary we söwdagärleri üçin ideal ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen yzygiderli üpjün edýär.Bize goşulmagyňyzy mähirli garşylaýarys, geliň täzelik edeliň we arzuwlarymyzy bilelikde uçalyň.

Biziň maksadymyz ajaýyp müşderi hyzmatyny bermek, çeýeligi we has uly baha bermek arkaly her bir müşderiniň garaşyşlaryndan ýokary bolmak.Gysgaça aýdanymyzda, müşderilerimiz bolmasa, bolmazdyk.Lomaý, düşýän gämi gözleýäris.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagy ýatdan çykarmaň.Siziň bilen söwda etmek isleýärin.Qualityokary hilli we çalt eltip bermek!


  • Öňki:
  • Indiki: