sahypa_head_bg

BRIGHT MARK Ewkalipt filmi kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy

Gysga düşündiriş:

Ewkalipt Hytaýda baý serişdelere baý, ýokary güýji bilen çalt ösmegi ony gaýa garanyňda has ýokary çykdajyly edýär.Ewkalipt filmi kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolup, gurluşyk we mebel öndürmek üçin amatly materialdyr.Fanerimiziň ýokary fiziki mehaniki parametrleri, ajaýyp çydamlylygy, könelmegine garşylyk we ýeriň gatylygy.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

-100% ewkalipt şkafy

- üstüň ýokary gatylygy

ajaýyp çydamlylyk we güýç

- himiki serişdeleri goşmak bilen iň agressiw şertlere gowy garşylyk

- has ýokary suwa garşylyk

- inçe we tekiz çägeli ýer

- ertirlik gurmak we aňsat işlemek

- beýleki materiallar bilen birleşmek mümkinçiligi

Goýmalar

Beton görnüşi

Ulag ulaglary

Konteýner pollar

Mebel

Galyplar

Aýratynlyklary

Ölçegleri, mm 1220x2440,1250x2500,1220x2500
Galyňlygy, mm 6,8,9,12,15,18,21,24,27,30,35
Faceerüsti görnüşi tekiz / tekiz (F / F)
Filmiň reňki goňur, gara, gyzyl
Filmiň dykyzlygy, g / m2 220g / m2,120g / m2
Esasy arassa ewkalipt
Ueelim fenolik WBP (görnüşi 962T)
Formaldegid zyňyndy synpy E1
Suw garşylygy beýik
Dykyzlygy, kg / m3 600-650
Çyglylyk,% 5-14
Gyrasy möhürlemek akril esasly suwa çydamly boýag
Şahadatnama EN 13986, EN 314, EN 635, EN 636, ISO 12465, KS 301 we ş.m.

Güýç görkezijileri

Ahyrky statiki egilme güýji, min Mpa ýüz şkaflarynyň dänesi boýunça 60
ýüz şkaflarynyň dänesine garşy 30
Statiki egilmek çeýeligi moduly, min Mpa däne boýunda 6000
däne garşy 3000

Pleýleriň sany we çydamlylyk

Galyňlygy (mm) Plýuslaryň sany Galyňlyga çydamlylyk
6 5 + 0.4 / -0.5
8 6/7 + 0.4 / -0.5
9 7 + 0.4 / -0.6
12 9 + 0.5 / -0.7
15 11 + 0.6 / -0.8
18 13 + 0.6 / -0.8
21 15 + 0.8 / -1.0
24 17 + 0.9 / -1.1
27 19 + 1.0 / -1.2
30 21 + 1.1 / -1.3
35 25 + 1.1 / -1.5

Näme üçin bizi saýlamaly?

Bu şygary göz öňünde tutup, indi Hytaýda giňeldilen we ulaldylan ýokary uçar kontrplak üçin bahalary hödürläp, iň tehnologiki taýdan innowasiýa, tygşytly we baha bäsdeş bäsdeş öndürijilerden birine öwrüldik.Biz siziň bilen uzak möhletli işewür gatnaşyk gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Teswirleriňiz we teklipleriňiz üçin köp sag boluň.

Bu pudakda baý tejribämiz bar we bu ugurda gowy abraýdan peýdalanýarys.Önümlerimiz we çözgütlerimiz dünýädäki müşderileriň öwgüsini gazandy.Biziň maksadymyz müşderilere öz maksatlaryna ýetmäge kömek etmekdir.Bu ýeňiş gazanmak üçin köp işleýäris.Bize goşulmagyňyzy tüýs ýürekden garşylaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki: