sahypa_head_bg

Faneriň klassifikasiýasyny bilýärsiňizmi?

1. Faner üç ýa-da has köp inçe agaçlara bölünýär we ýelimlenýär.Häzirki wagtda öndürilen inçe agaçlaryň köpüsi köplenç şepbik diýlip atlandyrylýan inçe agaçdyr.Adatça geň sanly şkaflar ulanylýar.Goňşy şkaflaryň süýüm ugurlary biri-birine perpendikulýar.Köplenç üç plyus, bäş ply, ýedi ply we beýleki geň sanly kontrplak ulanylýar.Daşarky şkafy şepbik, öňdäki şkafy panel, tersi şkafy arka plastinka, içki şkafy ýadro plastinka ýa-da orta plastinka diýilýär.

2. Faner paneliniň görnüşleri kontrplak görnüşidir.Hytaýda giňden ulanylýan giň ýaprakly agaçlar basswood, Fraxinus mandshurica, gaýa, tirýek, elm, akja, reňkli agaç, Huangbo, akja, nanmu, Schima superba we Hytaý möjekleri.Köplenç ulanylýan ýaprakly agaçlar masson sosnasy, nanunnan sosnasy, gurçuk, arça we ş.m.

3. faner üçin klassifikasiýa usullary bar, agaç görnüşlerine görä toparlara bölünip bilner, meselem, gaty faner (gaýa kontrplak, tropiki gaty faner we ş.m.) we ýaprakly faner;

4. Maksada görä, adaty kontrplak we ýörite kontrplaklara bölmek mümkin.Dinönekeý kontrplak, dürli maksatlar üçin amatly kontrplak, ýörite kontrplak ýörite maksatlar üçin faner;

5. heapyşýan gatlagyň suwa çydamlylygyna we çydamlylygyna görä, adaty kontrplak howa çydamly kontrplaklara bölünip bilner (çydamlylygy, gaýnap durmagy ýa-da bug bilen bejermek, açyk howada ulanylyp bilner), suwa çydamly kontrplak (II synp) kontrplak, sowuk suwa batyrylyp bilner ýa-da köplenç gysga wagtyň içinde gyzgyn suwa batyrylyp bilner, ýöne gaýnap bilmeýär) Çyglylyga çydamly kontrplak (gysga möhletli sowuk suwa çümdürilmegine çydap bilýän we içerde ulanmak üçin amatly III kontrplak); we çyglylyga çydamly kontrplak (adaty ýapyk şertlerde ulanylýan we belli bir baglanyşyk güýji bolan IV synp kontrplak).

6. Faneriň gurluşyna görä, ony kontrplak, sendwiç kontrplak we birleşdirilen faner diýip bölmek mümkin.Sandwiç kontrplak plastinka ýadrosy bolan faner, birleşdirilen kontrplak gaty agaçdan ýa-da şkafdan başga materiallardan düzülen plastinka ýadrosy (ýa-da käbir gatlaklar) kontrplakdyr.Tabak ýadrosynyň iki gapdalynda adatça biri-biri bilen dikligine agaç dänesi bolan azyndan iki gatlak şkaf bar.

7. surfaceerüsti gaýtadan işleýişe görä, ony çäge kontrplak, gyrylan kontrplak, şarjagaz kontrplak we öňden ýasalan fanera bölmek bolýar.Gumly kontrplak, ýüzüne sander bilen çägelenen kontrplak, gyrylan kontrplak kontrplak, ýüzüni gyryjy bilen örtülen kontrplak, şkafdan ýasalan kontrplak bezeg şkafy, agaç däne kagyzy, emdirilen kagyz, plastmassa, şpil materialydyr. rezin ýelimleýji film ýa-da metal list, Öňünden taýýarlanan kontrplak, öndürilen wagtynda ýörite bejerilen we ulanylanda üýtgedilmeli däl kontrplakdyr.

8. Faneriň görnüşine görä, tekiz kontrplaklara bölünip, kontrplak emele gelip biler.Döredilen kontrplak, önümiň talaplaryna laýyklykda galypda egrilen görnüşe gönüden-göni basylan kontrplak, diwar gorag tagtasy, potolokyň gasynlanan kontrplak, oturgyjyň arka we arka aýaklary ýaly aýratyn zerurlyklar üçin degişlidir.

9. Faneriň adaty önümçilik usuly gury ýylylyk usulydyr, ýagny gury şkaf ýelim bilen örtülenden soň, kontrplak bilen ýelmemek üçin gyzgyn metbugata ýerleşdirilýär.Esasy amallara log ýazgylary we haç kesmek, agaç segmentini ýylylyk bilen bejermek, agaç segmentini merkezleşdirmek we aýlaw kesmek, şkaflary guratmak, şkafyň ululygy, plita taýýarlamak, plitany öňünden basmak, gyzgyn basmak we bejergiden soňky birnäçe seriýa degişlidir.

Agaç ýylylygy bejermegiň maksady, agaç segmentlerini ýumşatmak, agaç segmentleriniň plastikligini ýokarlandyrmak, indiki agaç bölekleriniň kesilmegini ýa-da meýilleşdirilmegini ýeňilleşdirmek, şkafyň hilini ýokarlandyrmak.Agaç segmentiniň ýylylygy bejermegiň umumy usullary gaýnadyş, suwy we howany bir wagtda ýylylyk bilen bejermek we bug ýylylygy bejermek ýaly usullary öz içine alýar.


Iş wagty: Awgust-30-2022